Integriteit

Het vertrouwen in de overheid, en in het verlengde hiervan de Algemene Rekenkamer, is direct gelieerd aan haar integriteit. Integriteit is ruimer dan het volgen van wettelijke regels. Het gaat bij om het uitdragen van normen en waarden die integriteit ondersteunen. Het onderwerp integriteit vraagt om blijvende alertheid. De Algemene Rekenkamer heeft als waarborginstituut een belangrijke voorbeeldfunctie voor het voeren van een integriteitsbeleid. Het is noodzakelijk dat integriteit wordt gezien als een kwaliteitsaspect van het instituut, dat een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering. De Algemene Rekenkamer heeft in juli 2020 haar integriteitsbeleidsplan vastgesteld.

 

Integriteitsbeleidplan van de Algemene Rekenkamer


Als onderdeel van het integriteitsbeleid, heeft de Algemene Rekenkamer tevens haar gedragscode vastgesteld. Het doel van deze code is om houvast te bieden, bij het hanteren van de gemeenschappelijke normen en waarden van de Algemene Rekenkamer. De gedragscode is bedoeld om eraan bij te dragen dat de dagelijkse beslissingen, zowel in het kader van onderzoeken als in het beheer, voldoen aan de beginselen die geldig zijn voor rekenkamers wereldwijd.

Door het erkennen van de specifieke omgeving van controles binnen de publieke sector, geeft een ethische code houvast aan het toepassen van normen bij de dagelijkse werkzaamheden en bij besluitvorming. Deze gedragscode is daarom ook bedoeld als instrument om elkaar aan te spreken op het handelen en het gedrag. De gedragscode geldt voor het hele instituut, zijnde de Algemene Rekenkamer en haar Secretariaat. Dit betekent dat alle individuen die werken voor of in naam van de Algemene Rekenkamer, zich aan de gedragscode dienen te houden. Deze gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

 

Gedragscode van de Algemene Rekenkamer

Scroll To Top