Visie en Missie

Een belangrijke leidraad voor het werk van de Algemene Rekenkamer is dat de burgers van Aruba erop moeten kunnen vertrouwen dat de regering rechtmatig en doelmatig omgaat met publieke middelen en dat de beloofde resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt.

De Algemene Rekenkamer heeft de volgende visie voor ogen:

De Algemene Rekenkamer is, als Hoog College van Staat, een zelfstandig instituut met autoriteit op het gebied van onderzoek naar het openbaar bestuur, hetgeen wordt bewerkstelligd dankzij toegewijd personeel.

De uit de visie voortvloeiende missie van de Algemene Rekenkamer luidt als volgt:

De Algemene Rekenkamer levert op grond van haar toevertrouwde taak een bijdrage aan het beter functioneren van het openbaar bestuur, door kwalitatief hoogwaardig onderzoek te verrichten ten behoeve van het algemeen belang.


Download het Strategisch beleidsplan van de Algemene Rekenkamer

Scroll To Top