Visie en Missie

Een belangrijke leidraad voor het werk van de Algemene Rekenkamer is dat de burgers van Aruba erop moeten kunnen vertrouwen dat de regering rechtmatig en doelmatig omgaat met publieke middelen en dat de beloofde resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt.

De Algemene Rekenkamer heeft de volgende visie voor ogen:

De Algemene Rekenkamer levert als onafhankelijke en professionele organisatie gezaghebbende producten op. Deze producten leiden tot het daadwerkelijk beter functioneren van het openbaar bestuur, zodat de burger meer rendement ontvangt van de betaalde belastingen.

De uit de visie voortvloeiende missie van de Algemene Rekenkamer luidt als volgt:

De Algemene Rekenkamer verricht kwalitatief hoogwaardig onderzoek, volgens internationale standaarden, naar het rechtmatig en doelmatig functioneren van het Land en de daaronder vallende ministeries en diensten. De Algemene Rekenkamer verricht dat onderzoek ook bij door het Land gesubsidieerde instellingen en andere organisaties die overheidsmiddelen beheren. De Algemene Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het beter functioneren van het openbaar bestuur door over de onderzoeken te rapporteren aan de Staten, de ministers en andere belanghebbenden.


Download het Strategisch beleidsplan van de Algemene Rekenkamer

Scroll To Top