Organisatie

De Leden

De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden. Daarnaast dienen nog twee plaatsvervangende leden te worden benoemd. De Algemene Rekenkamer bestaat hedendaags uit:

  • Mevr. F.X. Croes-Williams
  • Dhr. mr. R.C. Samuels
  • Dhr. C. Lake

De leden worden voor het leven benoemd (dat wil zeggen tot 70 jaar). Momenteel is de functie van lid geen voltijdse functie. De opzet van de Algemene Rekenkamer gaat uit van een collegiaal bestuur. Dit betekent dat besluiten niet worden genomen door bijvoorbeeld alleen de voorzitter of door een afzonderlijk lid. Besluiten worden genomen in de Kamervergadering in het bijzijn van de secretaris.

Elk lid vervult tevens de rol van lid-rapporteur voor een deel van de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer. Een lid-rapporteur draagt zorg voor de bestuurlijke invulling tijdens het onderzoeksproces. Dit houdt in dat een lid-rapporteur tijdens het onderzoeksproces toetst, of de richting van het onderzoek en de bevindingen, voldoende basis bieden voor een bestuurlijk advies. De vaktechnische invulling en kwaliteitsborging van het onderzoekproces zijn voorbehouden aan de projectleider van het onderzoek.

Aan de Algemene Rekenkamer is dan ook een ambtelijke organisatie, bestaande uit een secretaris (hoofd van dienst) en het personeel toegevoegd, hierna te noemen het Secretariaat.

Het Secretariaat

Gezien de hoofdtaak van de Algemene Rekenkamer het verrichten van onderzoek is, heeft de Algemene Rekenkamer als uitgangspunt een sterke onderzoeksafdeling met hierbij een ondersteuning voor wat betreft de bedrijfsvoering, gehanteerd.  De Algemene Rekenkamer hanteert in haar opzet een onderzoeksafdeling bestaande uit twaalf medewerkers, namelijk drie projectleiders, drie onderzoeksleiders en zes onderzoekers. De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit een hoofd bedrijfsvoering, een medewerker bedrijfsvoering, een medewerker informatievoorziening en een huishoudelijke hulp. Het Secretariaat staat onder leiding van de secretaris.

De secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de inrichting en voor het functioneren van de ambtelijke organisatie (personeel, financiën, bedrijfsvoering) en legt daarover verantwoording af aan de leden. De secretaris rapporteert, onderbouwd door managementinformatie, aan de leden van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van het secretariaat. De secretaris neemt bij zijn taakuitoefening besluiten en aanwijzingen van de leden van de Algemene Rekenkamer in acht. Tot die taakuitoefening behoort ook het adviseren van de leden over de kwaliteitsaspecten van het onderzoek. Over het onderzoek zelf hebben de projectleiders rechtstreeks contact met de leden van de Algemene Rekenkamer.

Daarnaast ondersteunt de secretaris de leden, onder andere door het voorbereiden van besluiten, en neemt deze deel aan de Kamervergadering. Naar buiten toe heeft de secretaris, naast de leden van de Algemene Rekenkamer, een belangrijke rol. De secretaris heeft regelmatig overleg met zijn ambtelijke ‘counterparts’: de directeuren van de diensten en instellingen, waar de Algemene Rekenkamer controlebevoegdheid heeft. Belangrijke gesprekspartners zijn bijvoorbeeld de directeur van de Directie Financiën, de directeur van de Centrale Accountantsdienst, de griffier van de Staten en ambtelijke medewerkers van de minister.

Afdeling Onderzoek

In samenspraak met de projectleiders en de secretaris wordt per onderzoek een onderzoeksteam samengesteld. Bij de samenstelling van het team wordt rekening gehouden met de ervaring, competenties en groeimogelijkheden van de teamleden. De leider van het onderzoeksteam rapporteert middels een driehoeksoverleg (in bijzijn van de secretaris) aan de lid-rapporteur over de uitvoering, de planning en de inhoud van het onderzoek en bovendien over de relaties met de gecontroleerde organisatieonderdelen. De leider van het onderzoeksteam draagt binnen het onderzoeksteam zorg voor een effectieve en efficiënte taakverdeling.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de secretaris en de onderzoeksafdeling met alle zaken die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering en is belast met de totstandkoming van beleidsadviezen, begrotingen, jaarverslagen en dergelijken. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de (financiële) administratie en het archief van de Algemene Rekenkamer.

Scroll To Top