Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat aan wie het toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting alsmede de goedkeuring van de jaarrekening is opgedragen. Dit geldt voor het land Aruba en voor alle lichamen (organisaties) waarbij de overheid een geldelijk belang heeft. Zij voert hiertoe rechtmatigheids-, doelmatigheids- en integriteitsonderzoeken uit. Voor de uitvoering van haar taken zijn aan de Algemene Rekenkamer uitgebreide bevoegdheden toegekend.

Wat doet de Algemene Rekenkamer ?

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk controleorgaan dat belast is met het onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het land Aruba (Land). De positie van de Algemene Rekenkamer is verankerd in de Arubaanse Staatsregeling en verder uitgewerkt in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA).

Onafhankelijk wil zeggen dat de Algemene Rekenkamer vrij is in de keuze van onderwerpen van onderzoek, zelf bepaalt op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe daarover wordt gerapporteerd. Zij houdt bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken, wel zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Staten.

De Algemene Rekenkamer is ook bevoegd om onderzoeken te verrichten bij instellingen, verenigingen, corporaties, naamloze vennootschappen, stichtingen of andere lichamen in het genot van subsidies ten laste van het Land of het beheer voerend over gelden en goederen, vanwege het Land verstrekt.

De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de Staten, de Raad van Ministers of de betrokken minister(s) alle voorstellen, opmerkingen en bedenkingen te communiceren.

Wat wil de Algemene Rekenkamer bereiken ?

De Algemene Rekenkamer beoogt met haar onderzoeken de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, moeten de onderzoeken aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Het streven van de Algemene Rekenkamer is dan ook om onderzoek uit te voeren dat opvalt door objectiviteit, toegevoegde waarde en praktische toepasbaarheid. Dat betekent veel aandacht voor (transparantie over) de bij het onderzoek gehanteerde normen en over de onderzoeksaanpak. Beide worden gecommuniceerd met de instanties, waar onderzoek wordt verricht. Het oordeel van de Algemene Rekenkamer moet immers transparant tot stand zijn gekomen.

De Algemene Rekenkamer wil, vanuit haar staatsrechtelijke positie, een positieve bijdrage leveren aan een verbetering van het openbaar bestuur, waardoor uiteindelijk de burger meer rendement krijgt voor de betaalde belastingen. Concreet bekent dit dat de rapporten van de Algemene Rekenkamer:
– de controlerende functie van de Staten ondersteunen en versterken;
– het rechtmatig en doelmatig handelen van de ministers en andere gezagsdragers bij de overheid en bij de aan de overheid gerelateerde instellingen bevorderen;
– een bijdrage leveren aan de transparantie van het openbaar bestuur.

Scroll To Top