Internationale samenwerking

De internationale standaarden, zoals die zijn ontwikkeld door de internationale organisatie van Rekenkamers, namelijk de International Organisation of Supreme Audit Institutions (hierna: INTOSAI), zijn het uitgangspunt voor het werk van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer zoekt voor het uitwerken en verder ontwikkelen van de internationale standaarden, gericht op de Arubaanse situatie, steun en inspiratie bij de andere Rekenkamers binnen het Koninkrijk en in de regio. De Algemene Rekenkamer zal zich daartoe bovendien laten ‘benchmarken’ door INTOSAI.

De Algemene Rekenkamer heeft sinds eind 2000 een samenwerkingsrelatie met de Algemene Rekenkamer van Nederland. Deze samenwerking is vanaf 2006 geïntensiveerd met de ondertekening van een bilateraal samenwerkingsconvenant. Het doel van dit convenant was om ondersteuning te ontvangen bij het wegwerken van de achterstanden in de jaarrekeningcontrole van het Land en bijscholing van het personeel. In 2007 kreeg deze samenwerking voor het eerst vorm en is in een later stadium verlengd. De verlenging was gebaseerd op de volgende uitgangssituatie: het wegwerken van de achterstanden van de jaarrekeningen, het verbeteren van het begrotings- en verantwoordingsproces, het versterken van de positie van de Hoge Colleges van Staat en het verbeteren van het beheer van het Land in zijn algemeenheid. De samenwerking tussen de beide rekenkamers is erg succesvol gebleken. De groei in deze samenwerking wordt zichtbaar in de vorm en opzet die voor elke missie wordt bereikt, waarbij een steeds verdere verdieping van de materie wordt bepaald in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam. De Algemene Rekenkamer is van plan deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.

Scroll To Top