Soorten onderzoek

Rechtmatigheidsonderzoek

De Algemene Rekenkamer onderzoekt bij rechtmatigheidsonderzoeken of de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven, alle posten bevatten welke volgens de voorschriften daarin moeten voorkomen en of de rekeningen opgemaakt zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de Landsverordening tot vaststelling van de begroting. Deze voorschriften zijn onder andere bepaald in de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) . (De CV 1989 bepaalt de wijze van beheer en verantwoording van ’s Lands gelden.)

Doelmatigheidsonderzoek

Bij doelmatigheidsonderzoeken gaat de Algemene Rekenkamer na of met een beleidsbeslissing beoogde doelstelling(en) zijn behaald (effectiviteit) met zo min mogelijk beslag op middelen (efficiency).

Scroll To Top