Hoe verloopt een onderzoek?

De onderzoeksafdeling voert na vaststelling van een onderzoeksvoorstel door de leden van de Algemene Rekenkamer, het onderzoek uit. Voor elk onderzoek wordt een verantwoordelijke projectleider aangewezen. In de onderzoeksfase vindt uitwisseling van informatie plaats tussen de onderzoeksafdeling en de gecontroleerde(n). De onderzoeksfase eindigt met het opleveren van een nota van bevindingen. Deze nota van bevindingen wordt op ambtelijk niveau met de gecontroleerde afgestemd. De projectleider van het onderzoek schrijft, in samenwerking met het onderzoeksteam, op basis van de definitieve nota van bevindingen een rapportagevoorstel, waarin de bevindingen op hoofdlijnen staan omschreven. Daarnaast worden aanbevelingen en de bestuurlijke boodschap geconcipieerd. Tijdens het onderzoek zijn contactmomenten met de verantwoordelijke lid-rapporteur ingebouwd. Hierbij wordt in driehoeksvorm (in samenzijn van de secretaris) overleg gepleegd over de richting en de boodschap van het onderzoek.

Na afronding van de onderzoeksfase begint de zogeheten bestuurlijke fase dat leidt tot vaststelling van het definitieve rapport. Voordat het definitieve rapport wordt vastgesteld vindt er bestuurlijk hoor en wederhoor plaats. De verantwoordelijke minister(s) krijgt(en) de mogelijkheid hun reactie te geven op het conceptrapport. Dit doen ze via een schrijven. Deze brief wordt, meestal in zijn totaliteit, opgenomen in het rapport en vergezeld van een nawoord van de Algemene Rekenkamer.

Scroll To Top