Jaarverslag 1994

Gepubliceerd op: augustus 30, 1995

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) heeft hierbij de eer haar jaarverslag 1994 aan de Voorzitter van de Staten aan te bieden.

Vanwege personeelsgebrek ten tijde van de voorbereiding werd in dit jaarverslag slechts aandacht besteed aan enkele door de Centrale Accountantsdienst uitgebrachte rapporten naar aanleiding van verrichte onderzoeken en aan een beperkt aantal andere onderwerpen.

Ook in 1994 heeft de ARA bij diverse gelegenheden gepleit voor een versterking van haar positie als onafhankelijk controle-orgaan. Naast de benoeming van plaatsvervangende leden van het College, hetgeen in 1993 zijn beslag heeft gekregen, zou de ARA willen beschikken over haar budget en een eigen personeelsbeleid willen voeren, teneinde slagvaardiger te kunnen optreden. In dit kader is de ARA voornemens met een voorstel tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer (PB 1956 no 35, zoals gewijzigd) te komen, waarin de onafhankelijke positie van de ARA beter zal zijn gewaarborgd.
Onder paragraaf 1.2 zal aan de personeelsproblematiek aandacht worden besteed.


Download jaarverslag 1994

Scroll To Top