Laatste Nieuws

Meer nieuws


Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat aan wie het toezicht op de besteding der geldmiddelen overeenkomstig de begroting alsmede de goedkeuring van de jaarrekening is opgedragen. Dit geldt voor het land Aruba en voor alle lichamen (organisaties) waarbij de overheid een geldelijk belang heeft. Zij voert hiertoe rechtmatigheids-, doelmatigheids- en integriteitsonderzoeken uit. Voor de uitvoering van haar taken zijn aan de Algemene Rekenkamer uitgebreide bevoegdheden toegekend.

Wat doet de Algemene Rekenkamer ?

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk controleorgaan dat belast is met het onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het land Aruba (Land). De positie van de Algemene Rekenkamer is verankerd in de Arubaanse Staatsregeling en verder uitgewerkt in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA).

Onafhankelijk wil zeggen dat de Algemene Rekenkamer vrij is in de keuze van onderwerpen van onderzoek, zelf bepaalt op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe daarover wordt gerapporteerd. Zij houdt bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken, wel zoveel mogelijk rekening met de wensen van de Staten.

De Algemene Rekenkamer is ook bevoegd om onderzoeken te verrichten bij instellingen, verenigingen, corporaties, naamloze vennootschappen, stichtingen of andere lichamen in het genot van subsidies ten laste van het Land of het beheer voerend over gelden en goederen, vanwege het Land verstrekt.

De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de Staten, de Raad van Ministers of de betrokken minister(s) alle voorstellen, opmerkingen en bedenkingen te communiceren. (meer…)

Scroll To Top