Nieuwjaarsbijeenkomst Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op: januari 12, 2023

Presentaties en ondertekening integriteitsverklaring

Het College en het personeel van de Algemene Rekenkamer kwamen op 5 januari 2023 bijeen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bestond uit presentaties, de ondertekening van integriteitsverklaringen en ter afsluiting een gezamenlijke lunch verzorgd door de secretaris.

De bijeenkomst begon met een presentatie over de deelname van een onderzoeker van de Algemene Rekenkamer aan het Pathways Auditor Fellowship programma. Het programma, Pathways Pilot Virtual International Auditor Fellowship is mogelijk gemaakt door het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO). De Algemene Rekenkamer benadrukt het belang van dergelijke programma’s aangezien het doel gericht is de capaciteit van auditors en rekenkamers te versterken, om zo de verantwoordingsplicht (accountability) en het goed bestuur wereldwijd te ondersteunen. De deelnemers aan dit programma, afkomstig uit 10 verschillende landen, moesten een gedetailleerd overzicht van een strategiedocument opstellen, inclusief een complete strategie-uitvoeringscomponent. De geselecteerde onderzoeker van de Algemene Rekenkamer, mevrouw Kelly-Ann Mertosentono, presenteerde het document: “Versterking van de auditimpact van Supreme Audit Institute (SAI) Aruba”. De doelstellingen zijn het implementeren van strategieën op het gebied van communicatie via het onderzoeksproces en het opvolgen van aanbevelingen uit onderzoeksrapporten te incorporeren in het monitoringsproces. Door de genoemde strategieën te implementeren, is het gewenst te behalen resultaat het vergroten van de impact van de Algemene Rekenkamer op de controle, efficiëntie (doelmatigheid) en rechtmatigheid van publieke middelen.

De Algemene Rekenkamer Aruba is, tevens als voorzitter van CAROSAI, buitengewoon dankbaar voor de samenwerking en steun van de Amerikaanse GAO, voor het verstrekken van dit programma aan algemene rekenkamers in de regio teneinde de verbetering van de accountability te bevorderen. De Algemene Rekenkamer feliciteert mw. Kelly-Ann met haar inzet en behaalde prestatie en wenst haar GAO-mentor respectievelijk interne mentor, mevrouw Melissa Thijsen-Rasmijn, te bedanken voor hun hulp en begeleiding tijdens dit programma.

Gedurende de bijeenkomst werd ook stilgestaan bij de bevindingen en aanbevelingen voortvloeiend uit de scriptie “The Court of Audit of Aruba and its Commitment to Integrity”. In 2020 heeft de Algemene Rekenkamer een volwaardig integriteitsbeleid en gedragscode vastgesteld en geïntroduceerd. Het integriteitsbeleid is gericht op het geven van richting aan het gedrag en het bevorderen van het integriteitsbewustzijn voor alle functionarissen van de Algemene Rekenkamer. Een rekenkamer heeft de plicht om zich te houden aan hoge gedragsstandaarden en ethische vereisten bij de uitvoering van haar taken en het verantwoord handelen van iedereen binnen het instituut. De Algemene Rekenkamer hanteert normen en waarden van integriteit, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, bekwaamheid en objectiviteit. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van Integriteit en integriteitsdilemma’s besproken worden. Na afloop van de presentaties en gedachtewisseling werd in aanwezigheid van de leden en het personeel, de integriteitsverklaring ondertekent door de nieuwe leden en functionarissen.

Scroll To Top