Financiële risico’s bij PPS-projecten nog niet voldoende afgedekt

Gepubliceerd op: november 26, 2019

Persbericht in het Papiaments

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport Publiek Private Samenwerking ~Een onderzoek naar het contractbeheer en de informatievoorziening bij de projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard~ gepubliceerd. Met dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer vooral lessen voor de toekomst trekken. Dat is belangrijk omdat de komende jaren grote betalingen met gemeenschapsgelden verricht moeten worden voor PPS-projecten. De bevindingen uit het onderzoek bieden zowel de Staten als de burger inzicht in langdurige publiek-private samenwerkingsconstructies, waarin de verantwoordelijkheden tussen het Land Aruba enerzijds en de private partij anderzijds anders zijn ingericht dan bij traditionele(re) contractsvormen.

De Algemene Rekenkamer concludeert dat het contractmanagement van de projecten voor de onderzochte onderdelen op orde is. Echter, de financiële risico’s bij de PPS-projecten zijn nog niet voldoende afgedekt. Het is immers nog niet duidelijk hoe de projecten op lange termijn budgettair en financieel worden gedekt.

Verder is de Algemene Rekenkamer de mening toegedaan dat de informatievoorziening aan de Staten over de exacte aard en strekking van PPS-projecten en de daarmee gemoeide mogelijke financiële risico’s verbeterd moet worden. De Algemene Rekenkamer plaatste in haar eerder rapport BO Aruba (2018) al kritische opmerkingen over bijvoorbeeld de debudgettering, ook wel bekend onder de term, off balance houden van PPS-projecten waardoor de financiële schuldpositie bij het aangaan van de verplichting niet wordt beïnvloed. De kosten van de PPS-projecten moeten jaren later wel door het Land Aruba betaald worden. De Algemene Rekenkamer geeft aan dat zorgvuldig afgewogen dient te worden of off balance financiering wel verantwoord is. Niet alles wat mag, is immers ook wenselijk.

De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de dienstonderdelen van het Land Aruba, namelijk de Dienst Openbare Werken (DOW, ministerie van Infrastructuur) en de Directie Financiën (ministerie van Financiën) kan volgens de Algemene Rekenkamer worden verbeterd. Betere informatievoorziening is noodzakelijk zodat de betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen dragen en de projecten tot een goed einde kunnen worden gebracht.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister belast met Infrastructuur en de minister belast met Financiën aan, om integrale tussenrapportages voor de Staten op te stellen. In de tussenrapportages dient gerapporteerd te worden over zowel de voortgang, het beheer, de kosten, budgettaire en financiële dekkingsmiddelen en financiële risico’s op de korte en lange termijn. De rapportages dienen naast risico’s en mitigerende maatregelen tevens een blik vooruit te bevatten.

Ook is het volgens de Algemene Rekenkamer belangrijk te blijven investeren in kennis bij de DOW en ervoor te zorgen dat de DOW ook in de toekomst ‘scherp’ blijft. Zij beveelt aan, de positie van de Directie Financiën te versterken en te zorgen voor tijdige en volledige informatiedeling bij de projecten en wel in het bijzonder over (mogelijke) kostenontwikkelingen. Het is van belang de Directie Financiën te betrekken bij het evalueren van risico’s en het opstellen van tussenrapportages voor de Staten.

Bij eventuele toekomstige projecten is het noodzakelijk dat de Staten vóór de goedkeuring hiervan, voldoende informatie krijgen over de financiële gevolgen daarvan. Dit betekent ook hoe de financiële situatie op lange termijn wordt beïnvloed en hoe de bekostiging wordt gewaarborgd.

Beide ministers hebben op het rapport gereageerd. De minister van Financiën reageert niet inhoudelijk op de boodschap van het rapport. De minister van Infrastructuur geeft aan dat de aanbevelingen aandachtig zijn doorgenomen en besproken zullen worden met o.a. de minister van Financiën en de DOW. Ook zijn er reeds gesprekken gevoerd tussen deze minister en de DOW over de verbetering van hun rapportagesysteem richting de Staten. De Algemene Rekenkamer benadrukt het belang van optimale en structurele samenwerking tussen de ministeries, en wel de DOW en de Directie Financiën, bij het opleveren van rapportages aan de Staten. Er dient met het oog op de vereiste continuïteit, scherp gelet te worden op het optimaliseren van de kans voor het behalen van het gewenste eindresultaat, door in ieder geval een goede invulling van rollen en verantwoordelijkheden en het hanteren van een helder kader van afspraken.

De Algemene Rekenkamer heeft bij het onderzoek ondersteuning gehad van de heer dr. Cor van Montfort, werkzaam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam/ Universiteit van Tilburg. De heer Van Montfort heeft jarenlange ervaring bij de Algemene Rekenkamer Nederland en met onderzoeken en internationale studies op het gebied van Publiek Private Samenwerking.

De digitale versie van het rapport is hier te downloaden

Download Rapport

Scroll To Top