Rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2017

Gepubliceerd op: november 9, 2018

Basis voor structureel bereiken van houdbare overheidsfinanciën, is nog niet gelegd

 

Oranjestad – 9 november 2018

 

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport over het onderzoek naar de jaarrekening 2017 gepubliceerd. In het rapport merkt de Algemene Rekenkamer op, dat het de regering vooralsnog niet is gelukt de basis te leggen om op structurele wijze te komen tot houdbare en gezonde overheidsfinanciën op lange termijn. Het onderzoek wijst uit dat de wettelijke tekortnorm in 2017 niet is gehaald. In plaats van een tekort van 0,5% van het BBP, is er in 2017 sprake van een tekort van 2,2% van het BBP. In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren bleven incidentele meevallers in 2017 uit.

 

Verbetering financiële resultaten in 2017 niet behouden

De verbetering van de financiële resultaten die zich de voorgaande jaren heeft voorgedaan, is in 2017 niet behouden. Hierdoor kan er nog niet gesproken worden van beheersing in de kosten van structurele aard. Er kan nog niet worden gesproken van maatregelen van structurele aard, die tot houdbare en gezonde overheidsfinanciën zullen moeten leiden. De afgelopen jaren is namelijk veelal gesteund op incidentele meevallers, ook voor het behalen van de wettelijke tekortnorm. Voor het jaar 2017 hebben tegenvallers in de inkomsten een negatieve invloed gehad op het exploitatietekort. Het exploitatietekort toont een verslechtering ten opzichte van 2016, terwijl dit tekort in de voorgaande jaren een dalende trend had ingezet. De Algemene Rekenkamer concludeert, dat in het jaar 2017 grotendeels is gesteund op middelen die verband hielden met de heropening van de raffinaderij. Het achterwege blijven van deze middelen heeft een grote invloed gehad op de financiële resultaten en de schuldpositie van het Land.

 

Extra druk op te nemen maatregelen

De Algemene Rekenkamer benadrukt dat de huidige financiële situatie extra druk zal zetten op de door de regering te nemen maatregelen in 2018 en de komende jaren. De tijd is aangebroken om daadwerkelijke stappen van structurele aard te zetten. Hierbij dient een gemeenschappelijk doel te worden nagestreefd. Het komen tot duurzame en gezonde overheidsfinanciën dient overheidsbreed, en wel door elke instantie, gedragen te worden. Voorop dient komen te staan dat het niet alleen gaat om de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, maar de verantwoordelijkheid is van alle ministers. Daarnaast betreft het ook een verantwoordelijkheid van de Staten. Door samen de verantwoordelijkheid te dragen en de noodzakelijke stappen te zetten, kunnen vergaande negatieve consequenties vermeden worden. Dit komt niet alleen de overheid in algemene zin ten goede, maar ook de burger en de toekomstige generaties.

 

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt de ministers onder andere aan om een grondige analyse binnen het eigen ministerie te verrichten van te nemen stappen richting houdbare en gezonde overheidsfinanciën. Ook wordt aanbevolen samen oplossingsgericht te werken aan de beheersing van de kosten, met name die van personeel. Daarnaast dient bij de keuze van besteding van middelen, goed gelet te worden op nut en noodzaak.

 

Aan de minister van Financiën in het bijzonder, wordt aanbevolen om de nodige structurele maatregelen te treffen, opdat een duidelijk pad wordt ingegaan richting houdbare en gezonde overheidsfinanciën. Van groot belang is om dit te doen in samenspraak met de andere ministers, om bewustwording en draagvlak te creëren over de noodzaak hiervan. Ook wordt aanbevolen om als toezichthouder van de besteding van Landsgelden, nauwlettend te zijn op besteding van middelen. Het benadrukken van het belang van zuinigheid en waar nodig afdwingen van de naleving van wettelijke voorschriften, dienen hierbij ter ondersteuning te dienen.

 

Aan de Staten wordt onder meer aanbevolen om samen sterk te staan achter doelen die de houdbaarheid van de openbare financiën ondersteunen. Het is belangrijk kritisch te zijn en het gestreefde doel in het achterhoofd te houden. Daarnaast wordt aanbevolen om sterk te letten op de prioriteitstelling en keuzes van de regering. Ook is het belangrijk om dezelfde aandacht te verzoeken voor de behandeling van de jaarrekening van het Land, als voor de begroting. Bij de behandeling van de jaarrekening ontstaat een belangrijk moment om extra alert te zijn bij de vraag of doelen zijn gehaald en te analyseren waarom dit wel of niet is gebeurd.

 

Reactie minister van Financiën

De minister van Financiën heeft op het conceptrapport van de Algemene Rekenkamer gereageerd. In haar reactie geeft zij vooral een toelichting op de bevindingen van het onderzoek. Zo wordt het verschil in cijfers bij de berekening van de LAft-norm toegelicht en wordt het nog altijd ontbreken van verslaggevingsrichtlijnen voor de jaarrekening genoemd. Tevens wordt een pilotproject aangekondigd ter verbetering van de planning- en controlecyclus en wordt ingegaan op een aantal andere aspecten van het financieel beheer.

 

De Algemene Rekenkamer toont in haar nawoord begrip voor de standpunten van de minister en herhaalt een van haar aanbevelingen. Ook reageert zij positief op het door de minister aangekondigd project ter verbetering van de planning- en controlecyclus. Wel wijst de Algemene Rekenkamer er op, dat het niet langer een houdbare situatie is om geen formeel vastgestelde verslaggevingsrichtlijnen voor de jaarrekening van het Land te hebben. Dit vormt namelijk de basis van het controleerbaar maken van de jaarrekening van het Land. De Algemene Rekenkamer acht het dan ook van essentieel belang, dat een duidelijk tijdspad wordt gepresenteerd voor de formalisering van dit normenkader.

De digitale versie van het rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2017 is hier te downloaden.

Scroll To Top