Rapport BO Aruba

Gepubliceerd op: februari 2, 2018

Onafgedekte risico’s bij omvangrijk programma BO Aruba

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport BO Aruba gepubliceerd. Het onderzoek BO Aruba is verricht om inzicht te verschaffen in de financiële en beheersmatige aspecten van dit investeringsprogramma. In het rapport wordt inzicht gegeven in de projecten en worden aan de hand van geconstateerde tekortkomingen, risico’s benoemd. Bij het onderzoek is meegenomen de beschikbare informatie over de periode 2010 tot en met 2016. De Algemene Rekenkamer betreurt het feit dat de toenmalige minister belast met Infrastructuur niet heeft gereageerd op haar onderzoeksrapport. Besloten is om het rapport zonder de bestuurlijke reactie van de minister te publiceren.

Hoofdconclusie

De hoofdconclusie van het onderzoek was dat het land Aruba (het Land) bij BO Aruba risico’s loopt die in onvoldoende mate zijn afgedekt. Het onderzoek wijst uit dat het programma BO Aruba een omvangrijk programma is dat volgens de laatste stand uit tien hoofdprojecten bestond, waar in totaal 241 deelprojecten aan verbonden zijn. Dit programma heeft, ook in toekomstige jaren, grote invloed op de financiële situatie van het Land. BO Aruba heeft een geschatte totale raming van AWG 1,6 miljard. Hiervan was ten tijde van het onderzoek reeds een bedrag van circa AWG 1 miljard gegund. Het programma kenmerkt zicht door grote infrastructurele projecten, waarbij de duurzaamheid van de meeste projecten niet is gegarandeerd.

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de geconstateerde risico’s. De regering wordt aanbevolen om de risico’s beter af te dekken. Gezien de aanzienlijke financiële omvang en mogelijke financiële gevolgen gelieerd aan BO Aruba, is voorzichtigheid en transparantie geboden. De minister dient daarnaast over voldoende informatie te beschikken om tijdig bij te kunnen sturen. Ook degelijke informatievoorziening naar de Staten toe, is van groot belang.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister belast met Infrastructuur aan om procedureregels op te stellen voor het aangaan van grote projecten. De Staten dienen hierbij te worden betrokken, zodat ook haar informatiebehoefte kan worden meegenomen. Het is van groot belang dat het doel van een project duidelijk wordt vastgelegd, waarbij specifiek wordt aangegeven hoe een project bij zal dragen aan de oplossing van een geconstateerd probleem, met een financiële onderbouwing. Het is ook belangrijk om alternatieve (kostenbesparende) scenario’s te presenteren. Hieruit kan dan, afhankelijk van de beschikbare middelen, gekozen worden. Ook wordt aanbevolen om gebruik te maken van lange termijn planningen. Het opstellen van een integraal infrastructuurplan is van groot belang, waarbij wordt aangegeven hoe de duurzaamheid van de projecten gewaarborgd wordt. Als laatste is de minister aanbevolen om verantwoording af te leggen over BO Aruba, in die zin dat ook inzicht wordt geboden in de bijdrage die de deelprojecten hebben geleverd aan de oplossing van een geconstateerd probleem en een vastgesteld hoofddoel. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat de Staten over een totaaloverzicht beschikt, met inzicht in de financiële gevolgen en risico’s voor het Land.

Ook bij de Staten is voorzichtigheid geboden. Aan de Staten wordt meegegeven om voldoende informatie van de regering te krijgen, vóórdat zij haar goedkeuring geeft aan de uitvoering van grootschalige projecten. Ook dient zij, zonder meer, verantwoording te vragen van de regering. Het afleggen van verantwoording over de projecten en de bijdrage die de projecten leveren aan een op te lossen probleem, dient als basisvereiste te worden beschouwd.

Het onderzoek is begin 2017 afgerond, maar het rapport is wegens onvoltalligheid van de Algemene Rekenkamer niet gepubliceerd. Nu de Algemene Rekenkamer weer voltallig is, kan zij weer rechtsgeldige besluiten nemen. De Algemenen Rekenkamer onderschrijft de boodschap van het rapport en wenst het belang van volledige informatieoverdracht, ook bij een kabinetwisseling te benadrukken. Omdat het langdurige projecten betreft, met een grote financiële omvang, is het beheersen van bestaande risico’s van groot belang.

De digitale versie van het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier beschikbaar

Scroll To Top