Rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2016

Gepubliceerd op: januari 16, 2018

Houdbare overheidsfinanciën, nog een weg te bewandelen

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport over het onderzoek naar de jaarrekening 2016 gepubliceerd. In dit rapport merkt de Algemene Rekenkamer op dat er verbeteringen merkbaar zijn in de resultaten van het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015, maar dat dit niet het gevolg is geweest van structurele kostenbeheersing die tot duurzaam houdbare overheidsfinanciën leiden. De Algemene Rekenkamer blijft zich zorgen maken over de financiële positie van het Land. Deze zorgen zijn gebaseerd op drie kernelementen waarop dit onderzoek zich heeft gericht, namelijk de schuldpositie van het Land, de daaraan gelieerde rentekosten en de kosten voor het personeel werkzaam voor het Land. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er nog een weg te bewandelen is, voordat daadwerkelijk gesproken kan worden van houdbare overheidsfinanciën.

Tekortnorm dienstjaar 2016

In het jaar 2016 heeft de regering de collectieve sector voor het eerst gedefinieerd en in de jaarrekening 2016 over de resultaten hiervan gerapporteerd. De regering concludeert dat de collectieve sector heeft voldaan aan het tekortnorm van 2% van de BBP. De Algemene Rekenkamer heeft deze conclusie van de regering niet kunnen vaststellen. Dit doordat de gehanteerde cijfers bij de jaarrekening 2016 voor een deel van de collectieve sector bestaat uit niet vastgestelde cijfers.

De Algemene Rekenkamer concludeert dat de regering zich bewust is van het belang van het behalen van begrotingsnormen voor de realisatie van een houdbare overheidsfinanciën. De Algemene Rekenkamer constateert echter dat structurele besparingsmaatregelen, die als grondslag moeten dienen voor het behalen van de begrotingsnormen, nog niet zijn genomen of niet voldoende worden toegepast. Zo wijst het onderzoek uit dat de in 2016 gerealiseerde kostenverlagingen wederom niet het gevolg is geweest van structurele kostenbeheersing, maar het gevolg van incidentele meevallers. De beheersing van de twee grootste exploitatieposten, namelijk de rentekosten op de overheidsschuld en kosten van het personeel werkzaam voor Land Aruba, geven blijk dat de regering niet in staat is geweest voldoende structurele kostenbesparingen door te voeren. De regering zal nog een weg moeten bewandelen, voordat er sprake kan zijn van houdbare overheidsfinanciën op Aruba.

Budgetrecht Staten

Dit jaar constateert de Algemene Rekenkamer dat er, net als voorgaande jaren, begrotingsoverschrijdingen op autorisatieniveau van de Staten van Aruba (Staten) voorkomen, welke als onrechtmatig worden aangemerkt. Het naleven van de wettelijke kaders en het gebruik maken van ter beschikking zijnde toezicht instrumenten zullen voor, zowel de minister van Financiën, ministers als de Staten, aanzienlijk bijdragen aan het realiseren van een deugdelijke begrotingsuitvoering. Een deugdelijke begrotingsuitvoering kan bijdragen aan de bescherming en het doen naleven van het budgetrecht.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt in haar rapport de ministers aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet uit het oog te verliezen bij de voorbereiding en uitvoering van hun begroting. De wettelijke voorschriften dienen bij de begrotingsuitvoering nageleefd te worden. Het is van belang dat elke minister zich in staat stelt om op een efficiënte en effectieve manier, toezicht te kunnen houden op de aan zijn ministerie toegekende deel van de Landsbegroting. Aan de minister van Financiën wordt aanbevolen, om draagvlak te creëren om daadwerkelijke stappen te nemen voor het behalen van houdbare overheidsfinanciën. Het is van belang, dat de continuïteit van de reeds behaalde verbeteringen, vooral in het financieel beheer, worden gewaarborgd. Aan de minister van Financiën wordt verder aanbevolen om, als toezichthouder van de besteding van Landsgelden, erop toe te zien dat wettelijke voorschriften overheidsbreed worden nageleefd bij de begrotingsuitvoering.

Aan de Staten wordt aanbevolen om kritisch toezicht te houden op de prioriteitstelling en keuzes van de regering, met het oog op houdbare overheidsfinanciën. De Algemene Rekenkamer beveelt, om niet langer te tolereren dat het budgetrecht wordt aangetast. Het is belangrijk dat de Staten over de informatie die zij voor haar taakuitoefening nodig acht tijdig beschikt. Hierdoor kan zij haar toezicht taak op een efficiënte en effectieve manier uitoefenen en zo ook zorgen dat het budgetrecht wordt nageleefd. De Algemene Rekenkamer beveelt ook aan om kritisch te blijven bij de behandeling van de jaarrekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van het gevoerde beleid. Als laatste wordt meegegeven om nauw betrokken te blijven met reeds in gang gezette processen ter verbetering van het financieel beheer.

Reactie minister van Financiën

De Algemene Rekenkamer heeft reactie van de minister van Financiën op 19 december 2017 ontvangen.

De Algemene Rekenkamer stelt het op prijs dat de minister haar reactie heeft gegeven op de conclusies in het rapport van de Algemene Rekenkamer. In haar reactie onderkent de minister dat de financiële toestand van het Land ernstig is en dat die de prioriteit heeft van de regering. De minister geeft aan dat het coalitiekabinet erkent dat er in de toekomst verdere stappen nodig zullen zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en tegelijkertijd duurzame economische groei te realiseren. De Algemene Rekenkamer acht deze collectieve onderkenning belangrijk, omdat draagvlak en overeenstemming onder de ministers noodzakelijk is om duurzame overheidsfinanciën en economische groei te realiseren.

De Algemene Rekenkamer zal haar aanbevelingen op dit rapport periodiek blijven monitoren en waar mogelijk toetsen. Op deze manier zal de Algemene Rekenkamer een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame overheidsfinanciën, waaronder ook het verbetertraject van het financieel beheer en het bewerkstelligen van een controleerbare jaarrekening van het Land.

De Algemene Rekenkamer merkt op dat zij sinds 19 december 2017 weer voltallig is geworden, waardoor zij rechtsgeldige besluiten kan nemen. Mitsdien kan de Algemene Rekenkamer vanaf genoemde datum onderhavig rapport definitief vaststellen en vervolgens aan de minister van Financiën aanbieden.

De digitale versie van het rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2016 is hier te downloaden.

Scroll To Top