Publicatie onderzoekresultaten naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014

Gepubliceerd op: september 16, 2015

Geen woorden, maar daden

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport over het onderzoek naar de jaarrekening 2014 gepubliceerd. In dit rapport merkt de Algemene Rekenkamer op dat, gelet op het groeiend cumulatief exploitatietekort en de stijgende overheidsschuld, het jaar 2014 in het licht stond van aanhoudende zorgen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Bij de vaststelling van de Landsbegroting voor 2014 is er ook een situatie ontstaan waarbij de begroting van het Land, nagenoeg aan het eind van het jaar in werking is getreden.

Gemaakte afspraken en nakoming hiervan

De regering presenteerde in 2014 een gewijzigd begrotingsbeleid en heeft afspraken gemaakt om de overheidsfinanciën te verduurzamen en op termijn begrotingsevenwicht te bereiken. Hiervoor heeft zij een begrotingsnorm voor de komende vier jaren geaccordeerd. Om aan de afgesproken begrotingsnorm te kunnen voldoen heeft de regering een financieel kader 2014-2018 gepresenteerd. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst echter uit dat aan de afgesproken begrotingsnormen vooralsnog niet wordt voldaan. Ook het gepresenteerde meerjarig financieel kader wordt eerst bijgesteld en daarna alsnog overschreden. Het is van essentieel belang dat de regering overgaat tot daadwerkelijke beheersing van de uitgaven, om de meerjarige doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk om het niet alleen bij afspraken te houden, maar om de gemaakte afspraken ook na te komen. Dus niet alleen woorden, maar ook daden.

Gedurende 2014 zijn er voor het eerst periodieke tussentijdse cijfers samengesteld over de begrotingsuitvoering. Tussentijdse cijfers kunnen zowel de ministers als de Staten houvast bieden, zodat voorkomen wordt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Een voorwaarde is dat de tussentijdse cijfers tijdig beschikbaar zijn en dat de betrouwbaarheid van deze cijfers wordt gewaarborgd. Daarom is de verdere verbetering van het financieel beheer een noodzaak. Het financieel beheer kent voor 2014 echter weinig toetsbare verbeteringen. Een positieve ontwikkeling is wel dat de regering in maart 2015 een plan voor de aanpak van de verbeteringen in het financieel beheer heeft aangeboden aan de Staten. Ook is er een nulmeting verricht naar de huidige situatie van het financieel beheer. Het is van groot belang dat het financieel beheer op orde wordt gebracht omdat dit de basis vormt voor de verduurzaming van de overheidsfinanciën.

Budgetrecht Staten

Gezien de late indiending van de begroting zijn in 2014 wederom, op grond van de bepalingen van artikel 11 van de Comptabiliteitsverordening 1989, middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdiensten gaande te houden. De ruime interpretatie en toepassing die de regering geeft aan dit artikel, maakt op een pijnlijke manier duidelijk dat het budgetrecht van de Staten in 2014 grotendeels buiten spel is gezet. De Algemene Rekenkamer herhaalt haar zorgen over deze gang van zaken en merkt op dat ook de Staten verantwoordelijk is voor het doen naleven van procedures die haar budgetrecht aangaan.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer geeft in haar rapport aan dat de regering vast dient te houden aan plannen om het financieel beheer te verbeteren. Trajecten die al in gang zijn gezet, dienen te worden vervolgd. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van de comptabele wetgeving. De spoedige afwikkeling van dit wetgevingstraject is een noodzaak. Een ander belangrijk punt is dat verslaggevingsvoorschriften, ten behoeve van het samenstellen van de jaarrekening, vast worden gesteld. De vaststelling van eenduidige verslaggevingsvoorschriften zullen er toe leiden de daadwerkelijke controle van de jaarrekening op termijn gerealiseerd kan worden.

Bij het opstellen en de uitvoering van de begroting, dient de nadruk gelegd te worden op de beheersing van de kosten om zodoende aan de afgesproken begrotingsnormen te voldoen. Wettelijke voorschriften dienen nageleefd te worden, waarbij transparantie naar de Staten toe een vereiste is. De Algemene Rekenkamer drukt de minister van Financiën op het hart om hier op toe te zien. De Algemene Rekenkamer beveelt de Staten aan maatregelen te nemen om de uitholling van het budgetrecht een halt toe te roepen. Zij dient er op toe te zien dat afspraken worden nageleefd. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheid om de verantwoordelijke minister(s) ter verantwoording te roepen. Het opleggen van sancties moet niet uit de weg worden gegaan.

Reactie minister van Financiën

De minister van Financiën heeft gereageerd op het rapport en is het er mee eens dat gemaakte afspraken nu ook moeten worden nagekomen. De minister heeft in zijn reactie aangegeven zich hier voor in te zullen zetten. De Algemene Rekenkamer zal de vervolgstappen van de regering blijven volgen.

De digitale versie van het rapport van de Algemene Rekenkamer is beschikbaar via www.rekenkamer.aw en is op te vragen via telefoon 582-5448, of per e-mail via info@rekenkamer.aw.

Rapport inzake het onderzoek naar de jaarrekening van het land Aruba over het dienstjaar 2014

Scroll To Top