Jaarverslag 2013

Gepubliceerd op: september 16, 2014

Voorwoord

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar, waarin veel is gebeurd. Wij zijn verheugd te melden dat er na aanzienlijke inspanning vooruitgang is geboekt in de bemensing van het Secretariaat. Helaas zijn er in 2013, voor wat de onderzoekscapaciteit betreft, ook tegenvallers geweest. Zo is er eind 2013 een projectleider, zonder de Algemene Rekenkamer erin gehoord te hebben, ter beschikking gesteld van de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid. Met deze terbeschikkingstelling zijn er per 31 december 2013 twee medewerkers die hoewel de Algemene Rekenkamer niet over hun productiecapaciteiten beschikt wel op onze begroting blijven drukken.

Het stelt ons teleur dat wij, vanwege de zeer verlate aanbieding van ’s Land jaarrekening over 2012, in 2013 geen onderzoek hebben kunnen verrichten naar de jaarrekening van het Land, zoals wij wettelijk verplicht zijn te doen. Desondanks zijn wij verheugd te melden dat wij gedurende het onderhavig dienstjaar hebben kunnen bijdragen aan het beter functioneren van de overheid door middel van publicatie van drie briefrapporten: 1) Terugblik Publieke Sector in Beeld; instellingsbesluiten d.d. 22 januari 2013, 2) Rapportbrief onderzoek verdere verbetering financieel beheer d.d. 20 augustus 2013, 3) Rapportbrief onderzoek informatiewaarde begroting 2012 d.d. 13 december 2013. De Algemene Rekenkamer spreekt de hoop uit dat de aanbevelingen in deze rapporten daadwerkelijk zullen bijdragen aan verbeteringen in het openbaar bestuur.

Uit ons jaarverslag zal blijken dat wij op diverse terreinen vooruitgang hebben geboekt, maar er is nog veel werk aan de winkel. De positie van de Algemene Rekenkamer zal versterkt moeten worden willen wij onze taken optimaal uitvoeren. Hiervoor hebben wij onze plannen kenbaar gemaakt. Een sterk functionerend waarborginstituut is in onze ogen, een noodzakelijke voorwaarde binnen een goed functionerend democratisch bestel.

Oranjestad, 16 september 2014
G. Werleman
voorzitter


Download jaarverslag 2013

Scroll To Top