Jaarverslag 1996-1999

Gepubliceerd op: augustus 23, 2001

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba (Rekenkamer) Is belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van hat land Aruba (land). Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen dient de Rekenkamer te beschikken over voldoende gekwalificeerd personae! en over voldoende middelen.

Ter versterking van de positie van de Rekenkamer als onafhankelijk controleorgaan zou zij over haar eigen budget willen beschikken en haar eigen personeelsbeleid willen voeren, teneinde slagvaardiger te kunnen optreden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba noodzakelijk. Made In dit kader werkte de Rekenkamer vanaf 1996 aan een voorstel tot wijziging van deze landsverordening. Het lag In de bedoeling de nieuwe Landsverordening Algemene Rekenkamer per 1 januari 2000 In werking te Iaten treden. Dit is niet getukt door principiële verschillen van opvatting over onder andere de taken en bevoegdheden van de Rekenkamer. Hat onderhavige ontwerp houdt een beknotting In van de taken (onder andere uitsluiting van de bij landsverordening ingestelde rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijven en instellingen, bevoegdheden (onder andere ten aanzien van privaatrechtelijke rechtspersonen waarin het Land deelneemt) en verstrekking van informatie door gecontroleerde (op basis van het onderhavige ontwerp zal de Rekenkamer slechts een deel van de informatie ontvangen van hetgeen thans wordt ontvangen).


Download jaarverslag 1996-1999

Scroll To Top