Jaarverslag 1993

Gepubliceerd op: juli 7, 1994

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) heeft hierbij de eer haar jaarverslag 1993 aan de Voorzitter van de Staten aan te bieden.

Ook in dit jaarverslag is getracht aan alle ministeries aandacht te besteden. Evenals in 1992 heeft de ARA ook in 1993 een keuze moeten maken tussen de diensten ressorterende onder de verschillende ministeries. Immers de ARA is wegens haar beperkte personeelsbezetting, die in 1993 nog verder is ingekrompen ten gevolge van het verstrekken van een studie-opdracht aan een van haar controlemedewerksters, niet in staat alle diensten te onderzoeken en hierover te rapporteren. Vanwege het personeelstekort is het de ARA ook niet gelukt bepaalde onderwerpen (o.a. garanties/geldleningen} uit te diepen.

Ook in 1993 heeft_ de ARA bij diverse gelegenheden gepleit voor een versterking van haar positie als onafhankelijk controle-orgaan. Naast de benoeming van plaatsvervangende leden van het college, hetgeen in 1993 zijn beslag heeft gekregen, zou de ARA willen beschikken over haar budget en een eigen personeelsbeleid willen voeren, teneinde slagvaardiger te kunnen optreden.
Onder paragraaf 1.2 zal aan de personeelsproblematiek aandacht worden besteed.


Download jaarverslag 1993

Scroll To Top