Jaarverslag 1992

Gepubliceerd op: september 15, 1993

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) heeft hierbij de eer haar jaarverslag 1992 aan de Voorzitter van de staten aan te bieden.

In dit jaarverslag is getracht aan alle ministeries aandacht te besteden. Hierbij heeft de ARA een keuze moeten maken tussen de diensten vallende onder de verschillende ministeries. Immers de ARA is wegens haar beperkte personeelsbezetting nog lang niet in staat. alle diensten te onderzoeken en hierover rapport uit te brengen.

Ook in 1992 heeft de ARA bij diverse gelegenheden gepleit voor een versterking van haar positie als onafhankelijk controle-orgaan. Naast de benoeming van plaatsvervangende leden van het College zou de ARA willen beschikken over haar budget en een eigen personeelsbeleid willen voeren, teneinde slagvaardiger te kunnen optreden. Inmiddels is bekend geworden dat in de Statenvergadering d.d. 24 mei 1993 is besloten een voordracht tot benoeming van twee plaatsvervangende leden te doen aan de Gouverneur.


Download jaarverslag 1992

Scroll To Top