Jaarverslag 1991

Gepubliceerd op: april 16, 1992

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer heeft de eer hierbij haar jaarverslag over 1991 aan te bieden aan de Voorzitter van de staten.

Doordat de Kamer in 1991 met een minimale personeelsbezetting heeft moeten werken is het onderhavige verslag beperkter dan voorheen. Niet alle voorgenomen onderzoeken (o.a. het aangekondigde onderzoek over toerisme en de gesubsidieerde instellingen) konden worden uitgevoerd. Bovendien kon geen gehoor worden gegeven aan een verzoek van de Minister van Vervoer en Communicatie voor een in te stellen onderzoek bij Tele Aruba.

Het in het jaarverslag 1990 aangekondigde voornemen de bevindingen van de Kamer in een eerder stadium aan de ministers voor commentaar voor te leggen, kon daardoor ook niet worden gerealiseerd. Evenals vorig jaar is dit verslag nu in zijn geheel per 21 februari 1992 aan de ministers voor commentaar voorgelegd. De Kamer ontving een tweetal reacties, te weten van de Minister van Financiën ten aanzien van hoofdstuk 4 (rapportages van de Centrale Accountantsdienst) en hoofdstuk 10 (Meerjarenplan projecten).


Download jaarverslag 1991

Scroll To Top