Jaarverslag 1990

Gepubliceerd op: augustus 15, 1991

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer heeft de eer hierbij haar jaarverslag over 1990 aan te bieden aan de Voorzitter van de Staten van Aruba.

Teneinde dit jaarverslag aan waarde te laten winnen is dit verslag na het gereedkomen op 29 april 1991 voor commentaar naar de betrokken ministers gestuurd. Wellicht omdat het de eerste maal is dat het verslag van de Kamer op deze wijze voor commentaar werd aangeboden heeft de hele procedure langer geduurd dan was gepland. In eerste instantie werd een periode van twee maanden overeengekomen. Per 1 juli ontving de Kamer inderdaad een aantal reacties van de betrokken ministers, doch deze hadden zich beperkt tot het toezenden van ambtelijke commentaren, zonder daarbij zelf een standpunt in te nemen. Nadat de Kamer na overleg met de Ministerraad de antwoordtermijn had verlengd ontving zij op 5 augustus de uiteindelijke commentaren van de betrokken ministers.

Door dit “fair play” beginsel is dit jaarverslag ruim drie maanden later uitgebracht dan de ter zake voorgeschreven datum van 1 mei. De Kamer acht het genoemde beginsel echter dermate belangrijk dat voor dit jaar met deze latere datum genoegen moet worden genomen. Door het volgen van een andere procedure zal het jaarverslag 1991 naar verwachting wel tijdig kunnen worden uitgebracht.


Download jaarverslag 1990

Scroll To Top