Jaarverslag 1989

Gepubliceerd op: juni 14, 1990

Voorwoord

De Algemene Rekenkamer Aruba heeft de eer hierbij haar jaarverslag over 1989 aan te bieden aan de Voorzitter van de Staten van Aruba. Hoewel de Kamer nog steeds niet al haar voornemens heeft kunnen uitvoeren, verwacht zij dat het jaarvers1ag 1989 een bijdrage kan leveren aan de controlefunctie van de Staten van Aruba. De Kamer verwacht in het jaar 1990 een verdere uitbouw van de werkzaamheden te kunnen realiseren, waardoor het accent meer gelegd kan worden op afgeronde doelmatigheidsonderzoeken, die eventueel via tussentijdse deelrapporten zullen worden gepubliceerd.

Bij het verrichten van haar werkzaamheden moest de Kamer helaas constateren dat nog steeds sprake is van een gebrekkige uitvoering van de administratieve taken door veel directies en diensten. Een aantal daarvan lijkt inmiddels wel de goede weg te zijn ingeslagen, mede dankzij de hulp van de steeds verder intredende automatisering. Een groot probleem blijft echter het gebrek aan communicatie en coördinatie tussen de diverse overheidsinste1lingen.

Zorgelijk vindt de Kamer het dat nog steeds geen goed inzicht is te krijgen in de financiële positie van het land Aruba in het algemeen en in de liquiditeitspositie in het bijzonder. De Kamer hoopt dat haar jaarverslag een bijdrage kan leveren aan het streven om te komen tot een beter functionerend overheidsapparaat .


Download jaarverslag 1989

Scroll To Top