Jaarverslag 1988

Gepubliceerd op: juni 22, 1989

A1gemeen: Instelling

In het eerste jaarverslag van de Algemene Rekenkamer Aruba, hetwelk betrof haar werkzaamheden tot en met 31 december 1987, werd uitvoerig aangegeven op basis van welke verordeningen de Algemene Rekenkamer Aruba werd opgericht. Hierop behoeft derhalve in dit, haar tweede, verslag niet te worden ingegaan.

De samenstelling van het College heeft geen wijzigingen ondergaan en bestaat derhalve nog steeds uit: de heer Drs. Robert Henriquez, voorzitter en de heren Pablo A. Croes en Norman E. Henriquez, leden, een en ander conform het benoemingsbesluit van 13 april 1987.

Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter zal deze worden vervangen door de heer Pablo A. Croes, als oudste lid in jaren.


Download jaarverslag 1988

Scroll To Top